O firmie
Produkty
Kontakt

Aktualności

Oferta zatrudnienia

Zapraszamy do współpracy fachowców, którzy chcą prowadzić zajęcia na studiach podyplomowych z dziedzin takich jak: pedagogika, psychologia, socjologia, filozofia i inne.

Prosimy przesyłać CV na adres e-mail: kolegiumnt@o2.pl
2017-06-01

Dane firmy

ul. Szpitalna 4
34-400 Nowy Targ
woj. małopolskie
powiat Nowy Targ

tel: 51 310 89 99


Firma poleca

Firmę polecają

Subskrypcja

Informacje o produkcie

Rozmiar czcionki: A A A

ASYSTENT RODZINY - kurs kwalifikacyjny

ASYSTENT RODZINY - kurs kwalifikacyjny
2500.00 zł /całość
Opis:
Trwa rekrutacja na kwalifikacyjny kurs na asystentów rodziny! Dla pierwszych 5 osób, które zapiszą się na szkolenie przygotowaliśmy zniżkę w opłatach czesnego w wysokości 100 zł!

PODSTAWOWE INFORMACJE:
 • miejsce realizacji zajęć: HIGHLAND Szkoła Języków Obcych, ul. Szpitalna 4, Nowy Targ
 • czas realizacji: 10 zjazdów sobotnio-niedzielnych
 • kurs rozpocznie się po zebraniu się grupy (minimum 8 osób).
 • planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2017 roku.

 • ATUTY

  • Zdobycie wiedzy z zakresu prawa, psychologii rozwojowej, psychoprofilaktyki, terapii rodzin oraz metodyki pracy asystenta rodziny.
  • Nabycie umiejętności opracowywania oraz realizacji planu pomocy rodzinie na poziomach: socjalnym, psychologicznym, wychowawczym, społecznym, zawodowym, a także prawnym.
  • Rozwinięcie własnych kompetencji poprzez wzrost umiejętności komunikacyjnych oraz negocjacji i mediacji.
  • Zdobycie narzędzi do tworzenia specyficznej diagnozy klinicznej jednostki oraz efektywnego planu korekcyjnego.
  • Osiągnięcie umiejętności z zakresu metodyki pracy asystenta rodziny.
  • Rozszerzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu pedagogiki wychowawczej.
  • Poznanie efektywnych sposobów postępowania w sytuacji kryzysowej.
  Opłaty:

  1. wpisowe: 10 zł
  2. czesne: 2.390 zł
  3. opłata za egzamin: 100 zł

  Istnieje możliwość rozłożenia czesnego na raty.

  Rabaty:

  - Polecając szkolenie innej osobie można otrzymać rabat w wysokości 200 zł!

  - Dla pierwszych 5 osób, które zapiszą się na szkolenie przygotowaliśmy zniżkę w opłatach czesnego w wysokości 100 zł!

  PROGRAM SZKOLENIA

  UWAGA!
  Program kursu jest zgodny z rozporządzeniem MPiPS z 9.12.2011 w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr 12/2014/Ar).

  BLOK I

  PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA RODZINY

  1. Wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, zabezpieczenia społecznego oraz prawa pracy
  2. Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

  BLOK II

  KOMUNIKACJA W RODZINIE

  1. Komunikacja interpersonalna
  2. Problematyka mediacji w rodzinie
  3. Edukacja zdrowotna
  4. Pielęgnacja niemowląt i dzieci
  5. Wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, z uwzględnieniem problemów dotyczących rozwoju dziecka i wpływu sytuacji kryzysowych w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka
  6. Definicja rodziny, jej struktura, funkcje oraz potrzeby i problemy
  7. Problemy wynikające z opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem
  8. Zadania i uprawnienia asystenta rodziny
  9. Zagadnienia dotyczące uprawnień w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych
  10. Współpraca asystenta z rodzinami oraz służbami wspierającymi rodzinę
  11. Problematyka interwencji kryzysowej w rodzinie

  BLOK III

  WARSZTAT ASYSTENTA RODZINY

  1. Metodyka pracy asystenta
  2. Analiza własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zadań asystenta rodziny
  3. Etyka pracy asystenta rodziny

  BLOK IV

  OBSZARY PRACY ASYSTENTA Z RODZINĄ

  1. Charakterystyka problemów rodziny
  2. Analiza potrzeb i problemów rodziny
  3. Sporządzanie planu pracy z rodziną
  4. Doskonalenie umiejętności opiekuńczych i wychowawczych w tym umiejętności radzenia w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze oraz w wypełnianiu ról społecznych
  5. Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania
  6. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży
  7. Pomoc w funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym
  8. Elementy ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego

  BLOK V

  PRAKTYKA ZAWODOWA W INSTYTUCJI PROWADZĄCEJ PRACĘ Z RODZINĄ

  ADRESACI KURSU

  • osoby z wykształceniem średnim lub średnim niepełnym (nie wymagana matura)
  • absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich chcący poszerzyć wiedzę dotyczącą zagadnień rodziny
  • pracownicy socjalni
  • psychologowie
  • pedagodzy
  • osoby pracujące w charakterze asystentów rodziny
  • osoby zajmujące się zawodowo pracą z osobami zagrożonymi marginalizacją społeczną
  • pracownicy Urzędów Gmin
  • wszyscy zainteresowani pracą asystenta rodziny
  ORGANIZACJA KURSU

  Nauka obejmuje 230 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych.

  czas trwania: ok. 3 miesięcy (10 zjazdów sobotnio-niedzielnych)
  kurs kończy się egzaminem (obroną pracy i uzyskaniem zaświadczenia).

  Dlaczego warto zostać asystentem rodziny?

  Zgodnie z założeniami rządu w każdej gminie powinni pracować asystenci rodziny, którzy pomogą jej radzić sobie z biedą, nałogami, przemocą. Na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1. stycznia 2012 roku minimalne wynagrodzenie zasadnicze obowiązujące na tym stanowisku wyniesie 1,4 tys. zł miesięcznie, ale rzeczywiste zarobki mają sięgać poziomu ok. 4 tys. zł.

  Kim jest asystent rodziny?

  Od 9 czerwca 2011 r. obowiązuje Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej mająca na celu pomoc rodzinom, które mają kłopoty wychowawcze oraz zmienić system opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców. Ustawa wprowadza do wykazu pracowników samorządowych zatrudnianych przez gminy i powiaty funkcję tzw. asystenta rodziny, który ma pomagać nie tylko w problemach wychowawczych, ale również w codziennych sprawach.

  Za co odpowiada asystent rodziny?

  Zadaniami asystenta rodziny są w szczególności:
  • prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej oraz udzielanie informacji na temat pomocy świadczonej przez właściwe instytucje rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe,
  • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w znalezieniu pracy, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
  • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
  • sporządzanie planu pracy z rodziną, we współpracy z zespołem interdyscyplinarnym,
  • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
  • sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
  • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą , o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną,
  • udzielanie pomocy rodzinom zastępczym spokrewnionym oraz pełnoletnim wychowankom opuszczającym te rodziny.
  Jakie uprawnienia posiada asystent rodziny?

  W związku z wykonywaniem zadań asystenta rodziny, ma on prawo do:
  • wglądu do dokumentów zawierających dane osobowe członków rodziny, niezbędne do prowadzenia pracy z rodziną,
  • występowania do właściwych organów władzy publicznej, organizacji oraz instytucji o udzielenie informacji (w tym informacji i dokumentów zawierających dane osobowe) niezbędnych do udzielenia pomocy rodzinie.
  Asystentowi rodziny, wykonującemu czynności w ramach swoich obowiązków, przysługuje ochrona przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

  Rekrutacja:

  Kontakt:
  tel: 51 310 89 99
  e-mail: kolegiumnt@o2.pl
  www.kpss.mikrowitryna.pl
  www.uns.lodz.pl
  Kolegium Pracowników Służb Społecznych
  tel: 51 310 89 99
  O firmie   |   Produkty   |   Kontakt
  Mikrowitryna.pl - wykonanie eball - Strona www Twojej firmy.
  Recepcja OnLineGazeta Biłgorajska